29/11/2015

Tuleohutuskorraldus

Tuleohtuskorraldus on ennekõike vajalik teenus ja kohustuslik tegevus ehitiste korral, kus päästetöö on ohtlik või raskendatud ning hoonetes mida kasutavad püsivalt suuremad rahvahulgad. Kohustuslikus korras esitatakse tuleohutuse enesekontrolli aruanne kümne- ja enamkorruseliste hoonete, ärihoonete, avalike ja elutähtsate asutuste puhul. Kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutuse kontrollimisel selgitatakse, kas kinnisasja, ehitist, ruumi või seadet kasutatakse tuleohutult ning kas nendes toimuv tegevus ja seadme kasutamine on tuleohutu. Muu hulgas hinnatakse, kas valduses töötavatel isikutel on piisavad teadmised ja oskused tuleohutuse tagamiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks.

Tuleohutuskorraldus, mille käigus kontrollitakse järgmiste korrashoiutoimigute teostatust;

 • Vastutavate isikute määramine;
 • Automaatse tulekustutussüsteemi hooldus;
 • Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus;
 • Automaatse tulekahjuhäire edastamine;
 • Turvavalgustuse hooldus;
 • Piksekaitse hooldus;
 • Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestiku hooldus;
 • Tuletõrje voolikusüsteemi hooldus;
 • Ventilatsioonisüsteemi hooldus;
 • Jahutussüsteemi hooldus;
 • Tuletõrje veevõtukoha nõuetele vastavus;
 • Küttesüsteemi hooldus;
 • Elektripaigaldise tehniline kontroll;
 • Gaasipaigaldiste tehniline kontroll;
 • Evakuatsiooniõppuste läbiviimine;
 • Tulekahju korral tegutsemisplaan;
 • Tuletõkketsoonide terviklikkuse kontroll;
 • Tuletõkketarindite ja nende suletavuse kontroll;
 • Esmaste tulekustutusvahendite kontroll;
 • Tulekustutuse tugipunkti inventari kontroll;
 • Tuleohutuse indikatsiooni- ja infotabloo hooldus;
 • Projektdokumentatsiooni olemasolu ja vastavuse kontroll;
 • Läbipääsusüsteemid ja automaamika hooldus;

Tuleohutuskorraldus: Viide regulatsioonile ja määrusele

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid.