14/11/2015

Elektrikäit ja elektrisüsteemi hooldus

Elektrikäit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid. Elektrikäit võimaldab elektrisüsteemi omanikul omada ülevaadet elektriüsteemi seisukorrast ja samuti tagada selle kasutamise ohutuse läbi perioodiliste hooldus- ja kontrolltegevuste. Kas teenusena elektrikäit või elektrisüsteemi hooldus tuleneb sellest milline on elektripaigaldise nimivool, kui see on suurem kui 100 amprit on elektrikäit ja selle tagamine elektripaigaldise omanikule seadusest tulenev kohustus.

Elektripaigaldise omanik peab tagama, et elektripaigaldist kasutataks õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt, sealhulgas:

  • Tagama elektripaigaldise käidu vajaliku korralduse;
  • Määrama esimese liigi elektripaigaldisele käidukorraldaja;
  • Määrama käidukorraldaja madalpingepaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri, ja kõrgepingepaigaldisele peakaitsme nimivoolust olenemata;
  • Tagama käidukorraldajale tema kohustuste täitmise võimaluse;
  • Korraldama ettenähtud juhtudel elektripaigaldise tehnilist kontrolli;
  • Olema käidukorraldajaga lepingulises suhtes käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui käidukorraldajaks on elektripaigaldise füüsilisest isikust omanik ise;
  • Omama dokumentatsiooni elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli teostamise kohta.
  • Andma Tehnilise Järelevalve Ameti ametiisikule ja teistele volitatud ametiisikutele igakülgset abi õnnetuse põhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni õnnetuse tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
  • Teatama Tehnilise Järelevalve Ametile esimesel võimalusel elektripaigaldise kasutamisel toimunud õnnetusest, millega kaasnes tervisekahjustus või muu raske tagajärg.

Elektrikäit: Viide regulatsioonile ja määrusele

Elektriohutsseadus.